Algemene voorwaarden

HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN EEN TENNISBAAN IN DE TENNISBALLON VAN STICHTING WINTERTENNIS FRANEKER

Artikel 1
De Stichting wintertennis Franeker, hierna ‘verhuurder’, verhuurt aan huurder die in huur aanneemt het recht om iedere week en / of als eenmalige ‘losse baan’ gebruik te maken van één of meerdere tennisbanen in de tennisballon van verhuurder, te weten op uur en dag zoals is ingevuld op het online reserveringsysteem, gedurende het wintertennisseizoen. Het wintertennisseizoen loopt in beginsel van 01 oktober t/m 01 april van ieder jaar.

Artikel 2
De verschuldigde huurprijs zoals blijkt uit het online reserveringssysteem dient direct te worden voldaan, middels elektronische betaling via betalingssysteem I-deal. Bij niet prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zal de overeenkomst automatisch ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en rente. Deze vergoeding bedraagt minimaal het bedrag van de baanhuur.

Artikel 3
Per e-mail wordt door verhuurder een bevestiging van de door huurder gehuurde tennisba(a)n(en) gezonden. Kosteloze annulering van de reservering is slechts mogelijk tot 24 uur voor de overeengekomen baanhuur. De baanhuur is verschuldigd voor annuleringen die binnen 24 uur voor de overeengekomen baanhuur plaatsvinden. De huurder kan de door hem niet benutte uren niet op een ander tijdstip inhalen. Niet speelbare uren veroorzaakt om welke reden dan ook vanwege de verhuurder, maar geen overmacht zijnde, geven geen recht op compensatie van de huursom, maar deze uren kunnen op andere tijdstippen en in overleg met de verhuurder worden ingehaald.

Artikel 4
15 minuten voor het tijdstip van de reservering kan de huurder inloggen bij de toegangsdeur van de tennisballon met de via de email verkregen inlogcode. Licht en verwarming gaan automatisch aan en sluiten automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen baanhuur.

Artikel 5
Jongeren onder 12 jaar mogen uitsluitend van de tennisballon gebruik maken onder begeleiding van een tennistrainer of een volwassene.

Artikel 6
Het is huurder niet toegestaan de baan aan derden te verhuren. Voor het aanstellen van een tennisleraar en het geven van tennislessen is schriftelijke toestemming van verhuurder vereist. Dit geldt eveneens voor het organiseren van een (wedstrijd)competitie.

Artikel 7
Huurder dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken om hierop te tennissen. Het is huurder niet toegestaan om met meer dan 4 personen de tennisbaan in de tennisballon te gebruiken.

Artikel 8
De huurder meldt telkenmale voor de aanvang van het gebruik van de tennisbanen onvolkomenheden. De huurder mag de tennisbanen alleen met (schone zool) tennisschoenen betreden. Bij het verlaten van de tennisballon moet er op worden toegezien, dat de baan- / banen netjes wordt (worden) achtergelaten. Het is niet toegestaan om honden, katten of andere huisdieren mee te nemen naar de tennisballon, dit ter voorkoming van overlast aan derden en om hygiënische redenen. In de tennisballon geldt een rook-, drink- en eetverbod.

Artikel 9
De aanwijzingen van de verhuurder betreffende gebruik van en de orde in de tennisballon dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 10
De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die tijdens of voortvloeiende uit het gebruik is ontstaan en huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van de onderhavige huurovereenkomst en / of algemene voorwaarden en / of het huisreglement voor eenieder die zich in de tennisballon bevindt.

Artikel 11
De verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om op bepaalde dagen en / of uren over de tennisbanen in de tennisballon te beschikken. Een en ander onder restitutie van het huurbedrag.

Artikel 12
Het gebruik van de tennisballon kan te allen tijde worden beëindigd indien de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid dit vraagt. Dit leidt niet tot het vervallen van de verplichting tot betaling van de huurvergoeding indien de oorzaak van deze ingreep te wijten is aan de huurder. Huurder draagt zorg voor stipte naleving van Brandweer- en andere veiligheidsvoorschriften en de algemene politieverordening.

Artikel 13
Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdens het gebruik optredende ongevallen van gebruikers en / bezoekers en is niet aansprakelijk voor diefstal en / of beschadiging van eigendommen en goederen van gebruikers en / of bezoekers. Verhuurder is daarnaast niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van verhuurder zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van verhuurder of dreigen van deze e.d. omstandigheden bedrijfstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d. en overige zwaarwegende redenen aan de zijde van verhuurder.

Artikel 14
Indien verhuurder aansprakelijk is voor door huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van verhuurder niet uitkeert of schade niet onder een door verhuurder besloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde.

Artikel 15
Verwarming, verlichting en andere apparatuur evenals ventilatoren, mogen alleen bediend worden door de daarvoor aangewezen personen. Eventuele schade voortvloeiend uit een ongeoorloofd gebruik van de hal en voornoemde apparatuur zal onverkort verhaald worden op degenen die voor deze schade verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

Artikel 16
Bij niet nakoming van zijn verplichtingen als huurder of bij het niet nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst door de gasten van de huurder of diens gasten, heeft Verhuurder het recht de huurder en / of diens gasten de verdere toegang tot de tennisballon te ontzeggen.

Artikel 17
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18
Huurder verklaart door het aanvinken op de website van het ‘akkoord’ vakje kennis te hebben genomen van de inhoud van deze overeenkomst en voorwaarden en gaat daarmee akkoord. Na betaling door huurder aan verhuurder is sprake van een definitieve reservering / overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.